POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ NORDICTRACK.PL

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych
  Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,
  zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Media Connect Pewel Paśko, ul. Anny Jagiellonki 14/10 35-623 Rzeszów (zwana dalej. Właściciel”). Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres
e-mail: sprzedaz@nordictrack.pl lub pisemnie na adres: Media Connect ul. Anny Jagiellonki 14/10 35-623 Rzeszów

II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
  W celu prawidłowego wykonania umów sprzedaży zawartych w ramach sklepu internetowego online za pośrednictwem strony internetowej www.nordictrack.pl
 2. Oznacza to, ze dane te są potrzebne w szczególności do:
  a. zarejestrowania na stronie internetowej;
  b. zawarcia umowy;
  c. dokonania rozliczeń;
  d. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług:
  e. korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od
  umowy, rękojmia).
  f. skorzystanie z indywidualnie opracowywanej oferty dostawy już zmontowanego produktu
  lub montażu u Klienta.
 3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych dotyczących m.in. nowych produktów lub usług promocji czy wyprzedaży.
 4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym m.in. do wykonywania żądań związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
 5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami. Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

III. RODZAJ DANYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne :
  a. zarejestrowania sie na stronie internetowej:
 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
  b. dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:
 • imię nazwisko;
 • adres dostawy;
 • numer telefonu;
 • adres email;
  c. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
 • numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);
 • numer NIP (w przypadku zadania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2.Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje dotyczące numeru rachunku bankowego,
 2. Ponadto, administrator przetwarza również następujące dane: adres do rozliczeń i dostawy sprzętu, adres email i dane kontaktowe.

IV. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119,4.5.2016, p. 1-88, dalej zwane rozporządzenie RODO”
 2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika, wyrażonej w chwili rejestracji na stronie internetowej lub w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia zarejestrowanie sie na stronie internetowej oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

V. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UZYTKOWNIKOWI

 1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Użytkownik może w każdej chwil zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych. Użytkownik może to również zrobić samodzielnie po zalogowaniu się na swoje konto.

3 Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoja zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że konto Użytkownika zostanie usunięte ze strony internetowej, wraz ze wszystkimi wcześnie przetwarzanymi przez administratora danymi osobowymi Użytkownika.
Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

 1. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Zadanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkim zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.
 2. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych y konkretne wskazane celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie konta Użytkownika, waz ze wszystkimi zapisanymi przetwarzanym do tej pory, przez administratora, danym osobowymi.
 3. Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych czy to przez określony
  czas czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie co administrator będzie obowiązany spełnić. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 4. Użytkownik może zażądać aby administrator przekazał innemu podmiotowi przetwarzane dane osobowe użytkownika. Powinien w tym celu napisać prośbę do administratora wskazując, jakiemu podmiotowi (adres, nazwa) należy przekazać dane osobowe Użytkownika, oraz jakie konkretnie dane użytkownik sobie życzy, żeby administrator przekazał. Po potwierdzeniu przez użytkownika swojego życzenia administrator przekaże, w formie elektronicznej, wskazanemu podmiotowi, dane osobowe Użytkownika. Potwierdzenie przez Użytkownika żądania jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika oraz uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 5. Administrator informuje użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca do otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a) dane dotyczące prowadzenia konta Klienta – przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
b) dane związane z realizacją zamówień – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
c) prowadzenie usługi newslettera – do momentu zrezygnowania z subskrypcji newslettera,
d) dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
e) dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przechowywanie danych uzasadnione jest nadrzędnym interesem Administratora, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
f) dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy – przez okres 5 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od umowy,
g) prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Klienta na stronie internetowej
h) cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
i) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

 1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).
 2. Poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.
 3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej
 4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VIII. PLIKI COOKIES

 1. Strona Internetowa używa plików cookies (ciasteczka) lub podobną technologie (dalej łącznie nazywane: ‘cookies’) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 2. Pliki cookies to fragmenty informacji które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwolą one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.
 3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięcia przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywana Użytkownika, który po powrocie na stronę internetowa jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przez dłuższy czas.
 4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej obejmują:
 • utrzymanie sesji Klienta Sklepu internetowego,
 • dostosowanie zawartości i funkcjonowania Sklepu internetowego,
 • zbieranie ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych.
 1. Wszystkie pliki cookies występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.
 2. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.
 3. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.
 4. Użytkownik może zmienić preferencje dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce.
 5. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.
 6. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:
  a. Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona
  zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego zadania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny;
  b. Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę Internetową, co pozwala na
  identyfikacje liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dis liczby nowych użytkowników;
  c. Rozpoznawania, czy osoba odwiedzająca stronę internetową jest zarejestrowana na stronie
  internetowej
  d. Rejestrowanie informacji z urządzenia Użytkownika, w tym pliki cookies, adres IP i informacje i używanej przeglądarce, w celu możliwości diagnozowania problemów, administrowania i śledzenia Użytkownika witryny;
  e Dostosowania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej;
  f. Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszenia witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.

11.Sklep internetowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy w Sklepie internetowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google LLC (Google Analitycs, Google Ads, Google Tag Manager, Google Merchant Center) oraz Facebok Inc. (Facebook Pixel). Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Klientów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Klientów będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony (na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności), a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.